foto

 • Plavidla lze půjčit pouze po předložení OP nebo jiného průkazu totožnosti.
 • Plachetnice s oplachtěním nad 12m2 a motorové lodě s motorem nad 4 kW, mohou být půjčeny jen osobám, které mají průkaz VMP.
 • Osobám mladším 15-ti let nesmí být plavidla půjčována.

JE ZAKÁZÁNO:

 • Plout osobám podnapilým, nebo těm, které by mohly z jiných příčin ohrozit bezpečnost svoji nebo i osoby třetí.
 • Přibližovat se s plavidlem k ostatním plavidlům, zejména k plavidlům lodní dopravy, plout do směru jejich plavby a křížit jejich dráhu ve vzdálenosti menší než 200m.
 • Plout při zhoršené viditelnosti, za mlhy, bouře a při prudkém nárazovém větru. Je-li posádka nucena ze závažných důvodů tento zákaz plavby porušit, potom za podmínek, že u kormidla bude držitel průkazu VMP, nebo nejzkušenější člen posádky, plachty budou refovány na nejmenší možnou plochu, nebo budou úplně skasány a bude použit motor, posádka bude v záchranných vestách na palubě plavidla a otěže plachet budou drženy v rukou členů posádky.
 • Spojovat plavidla a používat je za jízdy ke koupání.
 • Přistávat a vyvazovat se k můstkům lodní dopravy, bójím plavební dráhy a jiným pobřežním i plovoucím zařízením.
 • Přivazovat se k vegetaci a to i na místech, kde je přistání povoleno.
 • Plout v těsné blízkosti pláží, přistávat na plážích a pozemcích sloužících k rekreaci.
 • Používat les a břehy jako WC či skládku odpadu.

Musí být respektováno i dalších pokynů provozovatele půjčovny, příslušníků Policie, Státní plavební správy (SPS), Povodí Vltavy a Rybářského svazu.

Při nedodržování Řádu plavební bezpečnosti, Řádu půjčovny a pokynů uvedených orgánů může být provozovatelem ukončen pronájem plavidla bez finančního vyrovnání.

V případě plavební nehody je povinen nájemce plavidla společně s provozovatelem půjčovny tuto událost nahlásit SPS.

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO PLAVBU:

 • Při protisměrné plavbě dvou plavidel se vzájemně vyhýbejte vpravo, po levém boku.
 • Plachetnice plující na levém boku má přednostní právo plavby před plachetnicí plovoucí na pravém boku. Plachetnice plující na levém boku má plachty na levé straně od osy lodi ve směru plavby. Vítr ji tedy fouká do plachet z pravé strany.
 • Plují-li plachetnice na stejném boku (ať již levém či pravém) má přednost plachetnice závětrná.

o firmě o yachtingu naše nabídka přehled lodí fotogalerie kontakt